ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Νόμος Τ.Χ.Σ. ως ισχύει

Β. Τροποποιήσεις Νόμου ΤΧΣ

 • N. 3864/2010 ΦΕΚ Α 21.7.2010 – περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 • Ν. 3870/2010 ΦΕΚ Α 138/9.8.2010 – άρθρο 20 παρ. 2: 1η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – αντικατάσταση του άρθρου 5 του Ν. 3864/2010 σχετικά με το προσωπικό του Ταμείου
 • Ν. 3899/2010 ΦΕΚ Α 212/17.12.2010 – άρθρα 1 και παρ. 1 α και 9 παρ. 2: 2η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – εξαίρεση υπαγωγής του Ταμείου στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/2005 σχετικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις και τροποποίηση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3864/2010
 • Ν. 4021/2011 ΦΕΚ Α 218/3.10.2011 – άρθρο 50: 3η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη όρων, αντικαταστάσεις και καταργήσεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7 8, 9, 10 και 16 του Ν. 3864/2010
 • Ν. 4031/2011 ΦΕΚ Α 256/9.12.2011 – άρθρο 3: 4η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη στο άρθρο 4 του Ν. 3864/2010 σχετικά με τα όργανα διοίκησης
 • Ν. 4051/2012 ΦΕΚ Α 40/29.2.2012 – άρθρο 9: 5η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη όρων και άρθρων και αντικαταστάσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7α, 8, 10, 13, 14, 16, 16Α, 16Β του Ν. 3864/2010
 • Ν. 4056/2012 ΦΕΚ Α 52/12.3.2012 – άρθρο 21 παρ. 3, 4, 5, 6, 7 και 9: 6η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη όρων στο άρθρο 4 του Ν. 3864/2010 σχετικά με τα όργανα διοίκησης του Ταμείου
 • Ν. 4063/2012 ΦΕΚ Α 71/30.3.2012 – άρθρο 4 παρ. 3: 7η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – αντικατάσταση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου στο άρθρο 7 του Ν. 3864/2010
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19.4.2012 ΦΕΚ Α 94/19.4.2012 – άρθρο 1: 8η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη και αντικατάσταση όρων των άρθρων 3, 6, 7, 10, 13 και 16 Γ του Ν. 3864/2010, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4079/2012 ΦΕΚ Α 180/20.9.2012
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.4.2012 ΦΕΚ Α 103/30.4.2012 – άρθρο 2: 9η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη παραγράφου 10 στο άρθρο 6 του Ν. 3864/2010 σχετικά με την προκαταβολή εισφοράς σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος και τη σύναψη σύμβασης προεγγραφής, αντικατάσταση όρων στο άρθρο 3 και 7 του Ν. 3864/2010, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4099/2012 ΦΕΚ Α 250/20.12.2012
 • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 3.5.2010 ΦΕΚ Α 117/4.5.2012 σχετικά με το περιεχόμενο της σύμβασης προεγγραφής
 • Ν. 4092/2012 ΦΕΚ Α 220/8.11.2012 – άρθρο 6: 10η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – κατάργηση διάταξης του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010
 • Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 – Υποπαράγραφος Δ1: 11η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου- προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων των άρθρων 4, 6, 7, 16Β, 16Γ του Ν. 3864/2010
 • Ν. 4099/2012 ΦΕΚ Α 250/20.12.2012 – άρθρα 164 και 165 παρ. 8α (β): 12η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη όρων, αντικαταστάσεις και καταργήσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,, 11, 14, 16Β του Ν. 3864/2010 και τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 4051/2012 σχετικά με την υποχρέωση του Ταμείου να καταβάλει αντί του ΤΕΚΕ μέχρι την 31.12.2013
 • Ν. 4111/2012 ΦΕΚ Α 18/25.1.2013 – άρθρο 13: 13η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων των άρθρων 4, 7 του Ν. 3864/2010
 • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 38 της 9.11.2012 ΦΕΚ Α 223/12.11.2012 αναφορικά με τη ρύθμιση θεμάτων κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010
 • N. 4138/2013 ΦΕΚ Α 72/19.3.2013 – άρθρο 12: 14η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποίηση άρθρου 7 του Ν. 3864/2010
 • Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α 88/18.4.2013 – άρθρο 78: 15η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποίηση άρθρου 7 του Ν. 3864/2010
 • Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α 107/9.5.2013 – Υποπαράγραφος Δ.3: 16η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποιήσεις των άρθρων 1, 4
 • N. 4172/2013 ΦΕΚ Α 167/23.7.2013 – άρθρο 74: 17η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποιήσεις των άρθρων 2 και 16 Γ
 • N. 4254/2014 ΦΕΚ Α 85/7.4.2014 – άρθρο 2: 18η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποιήσεις των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 7α, 8, 10, 13, 14, 16Α, 16Β, 16Γ
 • N. 4320/2015 ΦΕΚ Α 29/19.3.2015 – άρθρο 35: 19η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποίηση του άρθρου 3
 • N. 4340/2015 ΦΕΚ Α 134/1.11.2015 – άρθρο 1: 20η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποίηση των άρθρων 2,3,4,6,6Α,7, 8,10,10,11,12,13,16,16Α,16Β,16Γ και εισαγωγή νέων άρθρων 4Α και 6Β
 • N. 4346/2015 ΦΕΚ Α 152/20.11.2015 – άρθρο 5: 21η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποίηση των άρθρων 2,3,4, 4Α, 6Α,7, 7Α, 8,10,12,16, 16Γ