H ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά του Αρτέμη Σώρρα προς το ΤΧΣ κατατέθηκε στις 15.05.2014 και κοινοποιήθηκε pdf στον Υπουργό των Οικονομικών, στον Διοικητή της “Τράπεζας της Ελλάδος” και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στην προσφορά του ο Αρτέμης Σώρρας αναφέρει αναλυτικά τα παρακάτω:

Αξιότιμοι,
Με την παρούσα σας γνωστοποιώ την υπεύθυνη βούλησή μου για την άμεση αγορά -απόκτηση μετοχών που κατέχετε, των τραπεζικών εταιρειών : α) “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, β)” ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, γ) “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” και δ) “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. ” και δη αριθμό μετοχών, σε κάθε επιμέρους τραπεζική εταιρεία, που συνθέτουν σε ποσοστό το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34 %) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου εκάστης ως άνω τραπεζικής εταιρείας.
Για κάθε μία εκ των πωλούμενων μετοχών, των ως άνω τραπεζικών εταιρειών, προσφέρω ως τίμημα, χρηματικό ποσό που θα συνίσταται από την διπλάσια τιμή/αξία του μέσου όρου της χρηματιστηριακής τιμής εκάστης μετοχής/εταιρείας κατά τις τελευταίες 30 συνεδριάσεις στο ΧΑΑ (προ του χρόνου της μεταβιβάσεώς των)και σε κάθε περίπτωση σας προσφέρω – κατ’ ελάχιστο – χρηματικό ποσό διπλάσιο της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, ως είναι καταχωρημένες στα βιβλία σας. Δια αυτής της ευθείας δεσμευτικής προσφοράς μου και αντίστοιχα της ανταποκρίσεώς σας (δια της προδήλως επικερδούς και για εσάς – ως και για την Ελληνική οικονομία και Ελληνική πολιτεία- διάθεσης των εν θέματι μετοχών), επιθυμώ να συμβάλλω άμεσα στην ταχύτερη δυνατή ελάφρυνση της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ελλήνων πολιτών εκ των επιζήμιων συνεπειών του δημοσίου χρέους, ως επίσης και στην άμεση εξυγίανση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Είμαι στην διάθεσή σας για την παροχή κάθε διευκρίνισης ή και για την συζήτη ση και εκτίμηση τυχόν αντιπρότασής σας για την ευόδωση του αιτήματός μου και σε κάθε περίπτωση για την ευόδωση του σκοπού που επιθυμώ να εξυπηρετήσω. Επίσης παρακαλώ να μου υποδείξετε την διαδικασία με την οποία θεωρείτε ότι δύναται να επιτευχθεί η προτεινόμενη συναλλαγή, ώστε να πράξω- συμμορφούμενος- ανάλογα.
Προς απόδειξη και πιστοποίηση της άμεσης δυνατότητάς μου ανταπόκρισης στην καταβολή του προσφερόμενου χρηματικού ποσού -τιμήματος, σας γνωστοποιώ τα ακόλουθα παραστατικά στοιχεία, τα οποία ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα σας εξουσιοδοτώ (εφόσον επιθυμείτε) να ερευνήσετε και πιστοποιήσετε, ώστε να βεβαιωθείτε για την οικονομική δυνατότητά μου άμεσης ανταπόκρισης στην προτεινόμενη συναλλαγή.
Επισυνάπτω αντίγραφα των:

  1. lnternational Bill of Exchange (ΙΒΟΕ) Νο 2012-1000 -SLW-0010-0524/ UCC DOCUMENT, Nos 2000422643063 και
  2. CUSTODIAL DEPOSIT RECEIPT” Federa l Transfer & Custody Agents lnc” Certificate Νο : ELGATE 12182012001:

Είμαι στην διάθεσή σας για την παροχή κάθε περαιτέρω διευκρίνισης ή και συζήτησης ( ως και διευκόλυνσης του ελέγχου σας), δηλώνοντάς σας, ότι προτίθεμαι – ως ειδικότερα προαναφέρω- να υπερκαλύψω άμεσα, τόσο το σύνολο των εναπομείναντων κεφαλαίων σας (ως δημοσιοποιήσατε περί τα 11,5δις €), όσο και το κόστος και όποιου άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης υφίσταται (και προς τυχόν τρίτους) και αφορά μετοχές (υφιστάμενες ή ήδη διατεθείσες) των ως άνω τραπεζικών εταιρειών.
Θεωρώ ότι η πρότασή μου, η οποία είναι άμεση, άνευ όρου τινόc. ανέκκλητη και δεσμευτική κρίνεται στον σκοπό σας, ως ειδικότερα ορίζεται στο Ν.3864/2010, καθώς συνιστά ευθεία συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, ουσιαστικά δε συνιστά και άμεση συμβολή στον περιορισμό του δημοσίου χρέους, με αντίστοιχη άμεση ελάφρυνση της Ελληνικής πολιτείας και των πολιτών της από αυτό .Παράλληλα δε θεωρώ ότι η προσφορά μου συμπλέει με τον νόμο και εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ελληνικής Δημοκρατίας έναντι των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Ν. 4046/2012.
Επίσης, η πρότασή μου εδράζεται και αποσκοπεί στο συμφέρον της Ελληνικής πολιτείας και των Ελλήνων για την ταχύτερη δυνατή εξυγίανση του τραπεζικού των συστήματος και της ελληνικής οικονομίας και για την συμβολή σε ταχεία οικονομική ανάπτυξη, για την οποία τεκμαίρω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε.
Τέλος δε δηλώνω ότι προτίθεμαι να συζητήσω μαζί σας, κάθε αντιπροσφορά σας και δη – εκτός άλλων – για μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που ήδη ανταγωνιστικά προσφέρω, εφόσον το τίμημα αυτό, εξυπηρετεί τους σκοπούς της ανάτασης της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και φυσικά των Ελλήνων.


Στις 19.06.2014 η προσφορά επανακοινοποιείται pdf στο ΤΧΣ, στον Υπουργό των Οικονομικών, στον Διοικητή της “Τράπεζας της Ελλάδος”, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κοινοποιείται επιπλέον στον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά, στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Τσίπρα, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην “Ένωση Συντακτών Ημηρεσίων Εφημερίδων Αθηνών” (ΕΣΗΕΑ) και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 01.07.2014 η προσφορά κοινοποιείται pdf στα μέλη της “Τρόικα”, Πωλ Τόμσεν (εκπρόσωπος του ΔΝΤ), Ντέκλαν Κοστέλο (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Κλάους Μαζούχ (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).