ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.)

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 με τον Ν. 3864/2010  pdf. Ιδρύθηκε ένα μήνα μετά την υπογραφή του 1ου μνημονίου.

 • Εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του ορίζεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2017.
 • Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου.
 • Σκοπός του είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Η ενίσχυση αυτή ισχύει και για τις θυγατρικές εταιρείες αλλοδαπών τραπεζών. Άρα η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας) μπορεί να δοθεί απλόχερα και σε τράπεζες του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο του σκοπού του το Ταμείο θα πρέπει:

 1. Να διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την εν γένει περιουσία του και να ασκεί τα απορρέοντα ως μετόχου δικαιώματα με τέτοιον τρόπο που να προστατεύει της αξία της περιουσίας αυτής.
 2. Να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή για τον Έλληνα πολίτη, το οποίο είναι εγγυητής του Ταμείου.
 3. Να μην εμποδίζει ούτε να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα.

Αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ ίδρυσής του. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχει τηρηθεί!

Διάλυση του Ταμείου το 2017

Ο καθορισμός διάλυσης του Ταμείου συγκεκριμένη ημερομηνία (30.06.2017) είναι προμελετημένη και μπορεί να φέρει αλλεπάλληλα προβλήματα. Καθ’ ότι όταν ξεκινά ένας τέτοιος φορέας ο οποίος κατέχει δημοσίου συμφέροντος περιουσία και η οποία επενδύεται σε μετοχές τραπεζών, τότε κατά την διάρκεια της υλοποίησης όλων αυτών των επενδύσεων μπορούν να συμβούν και ζημιές και κέρδη. Αν από την αρχή εμείς θέτουμε τον όρο ότι το Ταμείο θα είναι μόνο για 7 χρόνια, τότε νοείται ότι οτιδήποτε συμβεί μπορεί να παρερμηνευθεί από την μία και να δημιουργηθούν συστημικές προβληματικές καταστάσεις από την άλλη.


Το ΤΧΣ από την ημέρα ίδρυσής του ξεκίνησε τις παρανομίες σε όλα τα επίπεδα!!!

Η περιουσία του Ταμείου

Αρχικώς είχε υπολογιστεί ότι το κεφάλαιο του Ταμείου θα ήταν 10δις €. Αυτό μέχρι σήμερα κατέληξε να είναι 50δις € και το συμβόλαιο λέει για 100δις €. Τα 50δις € είναι σε εγγυήσεις και 10δις € σε αρχικό κεφάλαιο.

Το πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδος από την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. θα βοηθούσε την Ελληνική κυβέρνηση. Επομένως η Ελληνική κυβέρνηση δανείζεται χρήματα από την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. για να τα εκχωρήσει στο ΤΧΣ. Δηλαδή δίνει χρήματα σε μια ιδιωτική εταιρεία που θα ενεργήσει για την χρηματοδότηση και εξυγίανση των τραπεζών.

Χρησιμοποιήθηκε ένας ειδικός έντοκος λογαριασμός της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) όπου θα κατατίθονταν τα 10δις € και θα έπρεπε να λαμβάνει τόκο ίδιο με τα επιτόκια της αγοράς. Βεβαίως τα επιτόκια της αγοράς τα καθορίζουν με τις εταιρείες που αξιολογούν τις τράπεζες. Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες και οι εταιρείες αξιολόγησης ανήκουν στα ίδια συμφέροντα!!!

Περιουσία λοιπόν του Ταμείου είναι το κεφάλαιο και οι τόκοι που παράγονται, καθώς και οι τραπεζικές μετοχές που κατέχει.

Εξασφάλιση Κεφαλαίων Δημόσιου και ΤΧΣ

Το Ελληνικό Δημόσιο συμπεριφέρεται παρανόμως, σαν ένας απλός επενδυτής, στην ιδιωτική εταιρεία που ονομάζεται ΤΧΣ. Το Δημόσιο επενδύει όπως επενδύουν διάφοροι επενδυτές σε εταιρείες με τις οποίες δεν έχουν καμία νομική σχέση.

Όταν λοιπόν το Ελληνικό Δημόσιο διαχειρίζεται κατατίθοντας τόσο μεγάλα κεφάλαια στο ΤΧΣ θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να υπάρξει μια εξασφάλιση, μια ασφάλεια επί των κεφαλαίων.

Το Δημόσιο επενδύει πρώτον για να δημιουργήσει μια θετική ροπή για την αγορά, άρα θετική ροπή για το δημόσιο συμφέρον και δεύτερον για να δημιουργήσει περιουσία υπέρ του Δημοσίου. Όπως όλες όμως οι επενδύσεις, έτσι και εδώ, υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί ζημία. Γιατί λοιπόν δεν ασφαλίστηκαν οι πράξεις του ΤΧΣ έναντι ζημιών που μπορούσαν να προκληθούν προς την κυβέρνηση αλλά και στις εγγυήσεις που έδωσε η κυβέρνηση;

Στον ιδρυτικό νόμο (Ν. 3864/2010) αναφέρεται ότι το Ταμείο δεν δύναται να προβεί σε οποιεσδήποτε άλλης μορφής επένδυσης παρά μόνο σε καταθέσεις και χρηματοδοτήσεις τραπεζών. Δεν δικαιούται δηλαδή να συνάψει δάνεια, να εκδώσει ομόλογα ή άλλα εμπορικά αξιόγραφα οποιασδήποτε μορφής.

Επομένως με αυτό τον τρόπο με την λήξη του και μετά την εκκαθάρισή του πρέπει να αποδώσει το κεφάλαιο και την περιουσία του στον καθολικό του διάδοχο, δηλαδή το Δημόσιο, ο οποίος ενεργεί ως ο οιονεί καθολικός διάδοχος. Η μεταβίβαση της περιουσίας γίνεται αυτοδικαίως.

Ο οιονεί καθολικός διάδοχος ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις συγχώνευσης εταιρειών. Στην περίπτωσή μας θα γίνει απορρόφηση του ΤΧΣ από το Ελληνικό Δημόσιο διότι ενεργεί ως εγγυητής του. Το Ελληνικό Δημόσιο λοιπόν υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα αλλά και στις υποχρεώσεις της συγχωνευθήσας εταιρείας. Συνεπώς οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από το ΤΧΣ θα καταλήξει αυτοδικαίως, δηλαδή χωρίς παρεμβάσεις, ως ο οιονεί καθολικός διάδοχος στο Δημόσιο. Ότι και να κάνουμε λοιπόν η ζημιά, χωρίς ασφάλειες, θα περάσει στον εγγυητή, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο.
Δηλαδή η ζημιές του ΤΧΣ θα περάσουν σε όλους εμάς!!!

Επομένως έχουμε έννομο συμφέρον σε όλες τις πράξεις και ενέργειες στις οποίες προβαίνει η διοίκηση του ΤΧΣ.

Εχεμύθεια και Ανεξαρτησία του ΤΧΣ

Από την ίδρυσή του το Ταμείο περιφρουρήθηκε τόσο καλά ώστε να μην μπορεί κανείς να παρέμβει. Ο ιδρυτικός νόμος αναφέρει ότι θα πρέπει να τηρείται εχεμύθεια, να μην δέχεται καμία εντολή από κανέναν και να κάνει τις δικές του κινήσεις. Όλα αυτά όμως κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι οποίες, αφού εποπτεύουν, έχουν πρόσβαση στην εχεμύθεια από τη μια και από την άλλη στο να μην υπάρχουν πληροφορίες που να μην μπορούν να τις συλλάβουν.

Το κράτος και οι πολίτες που έχουν εγγυηθεί για την λειτουργία του ΤΧΣ δεν δικαιούνται να πάρουν οποιεσδήποτε πληροφορίες. Αυτός ο περιορισμός βέβαια δεν ισχύει για την ΤτΕ, η οποία δικαιούται να διαβιβάζει πληροφορίες σε αρχές και πρόσωπα. Πρόσωπα σημαίνει ο οποιοσδήποτε. Πως λοιπόν υπάρχει εχεμύθεια και απόρρητο όταν οι ίδιοι οι όροι το καταστρατηγούν!!! Αν η ΤτΕ αποφασίσει να δώσει πληροφορίες σε κάποιον ανταγωνιστή για να χειραγωγήσει την τιμή μιας μετοχής, να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο τον ανταγωνισμό, να βλάψει την αξία, να βλάψει τις αποφάσεις, μπορεί να το κάνει και δεν μπορεί να την ελέγξει ΚΑΝΕΝΑΣ!!!

Η ΤτΕ και η ΕΚΤ γνωρίζουν και στην ουσία είναι και οι ίδιες υπεύθυνες για αυτό που συμβαίνει.

Διοίκηση του ΤΧΣ

Το ανώτατο όργανο του ΤΧΣ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Το Δ.Σ. του ΤΧΣ αποτελείται από 7 μέλη. Ο πρόεδρος, δύο (2) αντιπρόεδροι, που είναι εκτελεστικά μέλη, και τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη. Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο Διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ και δύο ακόμη μέλη που ορίζονται από την ΤτΕ.

Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται στην έναρξη της θητείας τους να υπογράψουν σύμφωνο εχεμύθειας και ότι δεν δικαιούνται να έχουν στην κατοχή τους μετοχές τραπεζών άμεσα ή έμμεσα, να μην δώσουν πουθενά πληροφορίες για οτιδήποτε αποφάσεις, κινήσεις, ενέργειες ή μέσα που χρησιμοποιούν για την υλοποίηση των αποφάσεων.
Επίσης ο ιδρυτικός νόμος αναφέρει ότι το Ελληνικό Δημόσιο και όλοι οι κρατικοί φορείς θα απέχουν από την διατύπωση οποιασδήποτε οδηγίες προς το ΤΧΣ το οποίο πρέπει να έχει πλήρη ανεξαρτησία. Άρα δεν φέρει ευθύνη το Ελληνικό Δημόσιο. Την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ και πλήρη ευθύνη φέρει το Δ.Σ. του ΤΧΣ στο οποίο έχει μέλος το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών)!!! Άλλη μια αντίφαση!!!

Ο πρόεδρος και οι 2 αντιπρόεδροι φέρουν την πάσα ευθύνη. Ιδιαίτερο βάρος ευθύνης έχει η ΤτΕ η οποία εισηγείται την σύνθεση του Δ.Σ. και είναι εποπτεύουσα αρχή μαζί με την ΕΚΤ.

Όπως σε όλες τις εταιρείες έτσι και στο ΤΧΣ το Δ.Σ. εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Αν λοιπόν σε μια χρονιά υπάρξει ζημία τότε το Δ.Σ. θα πρέπει να προστατεύσει τον εγγυητή που είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Σημειώστε ότι η αρχή με την οποία συστάθηκε το ΤΧΣ είναι να λειτουργήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
Θα έπρεπε λοιπόν το Δ.Σ. να κάνει άλλες κινήσεις ώστε να σταματήσει την ζημιογόνα πορεία. Είναι σαν να βλέπουμε μια εταιρεία να πηγαίνει στραβά και εμείς να συνεχίζουμε να την χρηματοδοτούμε. Αυτό συνέβη με το ΤΧΣ!!!

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι ο πρόεδρος και οι 2 αντιπρόεδροι υποχρεούνται σε πλήρη απασχόληση. Τα 2 μέλη που εκπροσωπούν την κυβέρνηση και την ΤτΕ (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών και Διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ) απασχολούνται στην κυβέρνηση και στην ΤτΕ αντίστοιχα. Τα άλλα 3 μέλη μπορούν να δουλεύουν και αλλού.

Άρα, ενώ συζητάμε ότι υπάρχει το απυρόβλητο από τη μία, ότι δεν υπάρχει καταστρατήγηση του συντάγματος από την άλλη, ότι ενεργούν κάτω από τους νόμους του κράτους, ξαφνικά βλέπουμε μέλη του Δ.Σ. να εργάζονται σε σημεία κλειδιά οργανισμών / ιδρυμάτων οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τις αποφάσεις του ΤΧΣ.

Τρόικα και ΤΧΣ

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ένα μέλος της Ε.Ε. και ένα μέλος της ΕΚΤ. Επομένως όταν λαμβάνονται λάθος αποφάσεις και συντελείται ζημία δεν μπορεί η Ε.Ε. ή η ΕΚΤ να επικαλεστούν ότι δεν γνώριζαν. Επομένως η Τρόικα σε κάθε περίπτωση έχει παρακολουθήσει και έχει συντελέσει στο να υλοποιηθούν όλες οι παρανομίες.

Δημόσιο συμφέρον και κινήσεις του ΤΧΣ

Ας δούμε το παράδειγμα της Eurobank η οποία είχε ανακεφαλαιοποιηθεί με 5,8 δις ευρώ τα οποία πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητής από τα κονδύλια των επενδύσεων και περιήλθε στην κυριότητα του ΤΧΣ. Σκοπός στην συνέχεια ήταν να μειωθεί το ποσοστό του ΤΧΣ με την έκδοση προνομιακών μετοχών και αύξηση του κεφαλαίου. Επειδή η τιμή της μετοχής κατά την ανακεφαλαιοποίηση ήταν στα 1,54 ευρώ, επειδή δεν βρισκόταν κάποιος πλέον να αγοράσει στο 1,54 ευρώ ή παραπάνω, το ΤΧΣ μείωσε την τιμή πώλησης και πούλησε με ζημία 34,68%. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε απομείωση της αξίας της μετοχής και το ποσοστό του ΤΧΣ στην τράπεζα πέφτει στο ναδίρ και εξαφανίζονται – εξαϋλώνονται οι αξίες και μειώνεται το οτιδήποτε έχει επενδυθεί σε όλες στις τράπεζες. ΑΓΟΡΑΣΑΜΕ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΗΣΑΜΕ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ!!! Αυτό το είχε προβλέψει ο ιδρυτικός νόμος και είχε δώσει δικαίωμα να το κάνουν. Όμως από τη στιγμή που υπάρχει ο όρος δημόσιο συμφέρον θα πρέπει κάθε κίνηση που κάνει να συνάδει με αυτόν τον όρο. Δεν μπορεί το Δημόσιο να επωμισθεί αυτή την ζημιά.

Πώληση μετοχών σε αγνώστους…!!!

Σημειώστε επίσης ότι η πώληση των μετοχών της Eurobank έγινε σε αλλοδαπές εταιρείες αγνώστων μετοχικών συμφερόντων το οποίο απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτό βέβαια συμβαίνει κατ’ επανάληψη από το ΤΧΣ.

Φορολογικές απαλλαγές

Το Ταμείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών του Δημοσίου, απαλλασσόμενο από την καταβολή άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α..

Ζημιογόνος ο ισολογισμός του 2013

Το αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο ήταν 47,7 δις €
Η ζημιά που καταχωρήθηκε το 2013 ήταν 13,6 δις € και προέκυψε από:

 • τις διαδικασίες εξυγίανσης των μη συστημικών τραπεζών οι οποίες ανήλθαν σε 11,3 δις
 • από τα warrants η οποία ανήλθε σε 2,3ςδις

Ακόμη δεν έχουμε όλα τα στοιχεία του 2014 αλλά μέχρι στιγμής οι ζημιές έχουν ανοδική πορεία!!!

Καταστρατήγηση της αμεροληψίας

Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Ταμείου αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του προσωπικού έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν (ή φαίνεται ότι επηρεάζουν) την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η κα Σακελαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ήταν μέλος στην εκτελεστική Επιτροπή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ) ενώ παράλληλα ήταν Πρόεδρος. Η κα. Σακελλαρίου κατηγορείται μαζί με άλλα 22 άτομα για “απιστία τελεσθείσα από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και μη.

Ειδικότερα, η εμπλοκή της προκύπτει από το γεγονός ότι η Επιτροπή Επιχειρηματικών Δανείων του ΤΤ, στην οποία η κ. Σακελλαρίου μετείχε ως μέλος, εισηγήθηκε ομόφωνα τον Ιανουάριο του 2012 στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου να εγκρίνει την αναδιάρθρωση δύο επίμαχων ομολογιακών δανείων της DEMCO, υφιστάμενου υπολοίπου 38,5 εκατ., σε ένα με αύξηση του ποσού κατά 4 εκατ. ευρώ και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

Προστασία αγοράς από σύγκρουση συμφερόντων

Όταν το Δ.Σ. του ΤΧΣ ανακοινώνει ότι μετοχές βγαίνουν σε δημόσια προσφορά, αυτό σημαίνει ότι η προσφορά είναι ανοικτή σε όλους. Δεν θα έπρεπε να είναι κλειστή στα δικά τους μέτρα και σταθμά!!! Έτσι δεν προστατεύουν την αγορά από την σύγκρουση συμφερόντων.

Μη δημοσιοποίηση μετόχων

Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μέτοχοι, παρόλο που η συμφωνία Βασιλεία ΙΙΙ επέβαλε στις τράπεζες να εμφανίζουν τουλάχιστον τους 20 μετόχους τους μέχρι το φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την εταιρεία ή εταιρείες μέτοχο.

Υπέρογκο κόστος λειτουργίας

Συγκεκριμένα, η διευθύνουσα σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αμείβεται με 215.000 ευρώ, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με 185.000 ευρώ και το μέλος της με 165.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου είναι πιο “ριγμένοι”: ο μεν πρόεδρος αμείβεται με 100.000 ευρώ ετησίως και τα τέσσερα μέλη του Γενικού Συμβουλίου με 30.000 ευρώ.

Θα πρέπει, πάντως, να “ευγνωμονούμε” τον κ. Στουρνάρα για το ότι οι ανωτέρω αποδοχές της διοίκησης του ΤΧΣ δεν συνοδεύονται από επιπλέον παροχές ή άλλα προνόμια και καταβάλλονται σε 12μηνη βάση.

Οι δαπάνες προσωπικού κατά την χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των 2,3 εκ. έναντι ποσού 2,0 εκ. για το 2012.

Ο αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού και διοίκησης του Ταμείου κατά την 31/12/2013 ανερχόταν σε 22, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός κατά τη 31/ 12/ 2012 ήταν 20 άτομα.

Σημειώσεις επί των άρθρων του καταστατικού σύστασης.

 1. Άρθρο 7: Οι αποφάσεις για τις τιμές διάθεσης των μετοχών ή των μετατρέψιμων ομολογιών λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία του Γενικού Συμβουλίου και μετά από σύνταξη 2 εκθέσεων αποτίμησης από ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Η τιμή διάθεσης στον ιδιωτικό τομέα δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο, ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.
  Αυτό αποτελεί και τη φωτογραφική διάταξη για να επιτραπεί η ΑΜΚ της Eurobank σε τιμή πολύ χαμηλότερη της προηγούμενης ΑΜΚ. Έτσι απελευθερώνεται το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ να εγκρίνει την έκδοση νέων μετοχών της Eurobank σε εξευτελιστική τιμή αφού θα έχει προηγηθεί η εκτίμηση της αξίας της από 2 χρηματοοικονομικούς εκτιμητές.
 2. Άρθρο 8: Και στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται οι τιμές διάθεσης ή κάλυψης, να είναι χαμηλότερες της τιμής κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.
  Δηλαδή προκαλείται από τη μια πλευρά άμεση μείωση της αξίας των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ (dilution) για όλες τις τράπεζες και από την άλλη πλευρά μείωση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ έτσι ώστε η συμμετοχή του στα μετοχικά κεφάλαια των τραπεζών, που έχει χρηματοδοτήσει να γίνει αμελητέα και ασήμαντη.Και με τις διαδοχικές αυξήσεις και παραιτήσεις του Ταμείου, μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής του ταμείου και χάνεται ο βασικός ρόλος του ως του βασικού μετόχου και παραμένει μια τεράστια ζημιά στο βάρος του Δημοσίου.
 3. Άρθρο 7 – παρ. 224: Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και το δημόσιο συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου, όσον αφορά την αστική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και του προσωπικού του Ταμείου, έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
  Απαλλάσσονται πλήρως όλοι οι λειτουργοί του Ταμείου από τις ευθύνες τους και όχι μόνο αυτό αλλά το Ταμείο καλύπτει και όλες τις δαπάνες για δικαστικές ενέργειες που θα στραφούν εναντίον τους εκ των προτέρων.
 4. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Έως την οριστική απομείωση του χαρτοφυλακίου του συνεχίζει τη δραστηριότητα του αποκλειστικά για τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται στον ως άνω Κανονισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με τους ήδη υφιστάμενους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συναλλασσόμενους του Ταμείου, χωρίς δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων προς αυτούς από αυτό τον κλάδο ούτε αποδοχής οποιωνδήποτε νέων καταθέσεων, με την εξαίρεση της ανανέωσης των ήδη υφιστάμενων καταθέσεων.
 5. Άρθρο 7Α: Οι εν λόγω περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική συμμετοχή στην πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα λάβει χώρα μετά τη δημοσίευση του παρόντος είναι τουλάχιστον ίση με το 50%.
  Δηλαδή αν το ΤΧΣ καταβάλει το 50 % στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχει περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα αν στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο η συμμετοχή του είναι μεγαλύτερη από το 50 %.
 6. Άρθρο 8 – Διάθεση ιδίας συμμετοχής: Με απόφαση του Ταμείου καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 το αργότερο εντός πενταετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος.
 7. Άρθρο 8 παρ. 3: Το Ταμείο δύναται να μειώνει την συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, δια της παραίτησης από την άσκηση ή δια της διάθεσης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν.
  Νομιμοποιείται η ενέργεια απεμπόλησης των δικαιωμάτων του ΤΧΣ για μείωση του στρατηγικού ρόλου που έχει ως βασικός μέτοχος στις τράπεζες.
 8. Άρθρο 8 παρ. 4: Οι οριζόμενες τιμές διάθεσης ή κάλυψης, δύνανται να είναι χαμηλότερες της τιμής κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.
  Με τα πιο πάνω Νομιμοποιείται πλήρως η ενέργεια απομείωσης της αξίας των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ με άμεσο αποτέλεσμα την καταγραφή ζημιάς (dilution) της περιουσίας του Ταμείου δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου.
 9. Άρθρο 8 παρ. 6: Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται η μεθοδολογία της υπό στοιχείο (iii) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ανταλλαγής παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 38/2012 και της. προσαρμογής των όρων και προϋποθέσεών τους.
  Εδώ δεν φαίνεται τι θα γίνει με τα δικαιώματα επαναγοράς μετοχών (που χαρίσθηκαν στους παλαιούς μετόχους των τραπεζών – μια ακόμα παγκόσμια πρωτοτυπία – παρατυπία!).
  Εδώ μας έρχεται και μια άλλη εύλογη απορία … Ποιες είναι είναι άραγε οι μελλοντικές προθέσεις για τα warrants; Μήπως τεχνηέντως μεθοδεύεται η εξαγορά τους μέσω δημόσιας προσφοράς άρα και πάλι να επιβαρυνθεί το δημόσιο με μια ακόμα ζημία;
 10. Άρθρο 2: Αναφέρει ότι και το Ταμείο ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που απορρέουν από το νόμο 4046/2012 (Α’ 28), όπως αυτές επικαιροποιούνται δυνάμει της παραγράφου 3.δ΄του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.
  Γίνεται λοιπόν σαφής αναφορά στο νόμο 4046/12 (νόμος μνημονίου).

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μελών του ΤΧΣ έναντι του ΤΧΣ!

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη σχετικά με την απόφαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να ασφαλίσει τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και το προσωπικό του έναντι αστικής ευθύνης, παρά το ότι έχει περάσει νόμος που απαλλάσσει τη Διοίκηση του ΤΧΣ από αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατέθεσαν 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

procurement_20140611_en-1

Διαβάστε όλη την προκύρηξη σε PDF

Οι κ.κ. Π. Λαφαζάνης, Ευκ. Τσακαλώτος, Ν. Βαλαβάνη , Δ. Γελαλής, Κ. Δερμιτζάκης, Μ. Διακάκη, Β. Διαμαντόπουλος και Αλ. Μεϊκόπουλος αναφέρουν στην ερώτησή τους πως σύμφωνα με απόφαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας, η οποία αναρτήθηκε στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα του, το ΤΧΣ προχώρησε στις 11/6 στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και στελεχών του ΤΧΣ έναντι αστικής ευθύνης με όριο κάλυψης τα 50 εκατ. ευρώ. Το ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι μονοετές, έχει δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο έτη και το ύψος του περιγράφεται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, περίπου στο 1 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι: «επειδή είναι γνωστό ότι με το Ν. 4254/2014 pdf τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και το προσωπικό του Ταμείου απαλλάχθηκαν σκανδαλωδώς από κάθε αστική ευθύνη έναντι τρίτων, συνάγεται το παράδοξο ότι το ως άνω ασφαλιστήριο, που επιδιώκει να συνομολογήσει το ΤΧΣ, αφορά την ασφαλιστική κάλυψη της Διοίκησης και των μελών του Ταμείου για την αστική ευθύνη έναντι του ίδιου του Ταμείου! Μάλιστα, η προκήρυξη συμπεριλαμβάνει στην κάλυψη ευθύνης αξιωματούχους και εξωτερικούς συνεργάτες του Ταμείου, τους οποίους δεν διευκρινίζει».

Η επιδιωκόμενη σύναψη του ως άνω ασφαλιστήριου γεννάει πλήθος από ερωτήματα και σχετίζεται με την επίσπευση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς μέσω της ελεγχόμενης ανταλλαγής των warrants που κατέχουν οι επενδυτές τους με τις μετοχές που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ερωτούν τον υπουργό Οικονομικών για το εάν είναι ενήμερος και συμφωνεί με την απόφαση του ΤΧΣ να προκηρύξει διαγωνισμό για την κάλυψη των στελεχών και μελών του για ενδεχόμενες αστικές ευθύνες τους έναντι του Ταμείου, για το εάν μπορούν τα ίδια πρόσωπα που διοικούν ένα Ταμείο δημοσίου συμφέροντος να ασφαλίζονται πλουσιοπάροχα με χρήματα του Ταμείου έναντι ζημίας που ενδεχομένως προκαλέσουν στο ίδιο με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, αλλά και για το πώς προτίθεται ο κ. Χαρδούβελης να ενεργήσει και να προασπίσει πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου στο ΤΧΣ αλλά και στις τράπεζες από μεθοδεύσεις ιδιωτικοποίησής τους.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ασφάλιση των υψηλόβαθμων μελών του ταμείου με ημερομηνία 11/6/2014 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι οι κκ Αναστασία Σακελλαρίου (Διευθύνουσα Σύμβουλος), Γιώργος Κουτσός (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος), Αναστάσιος Γάγαλης (Μέλος), του Γενικού Συμβουλίου οι κκ Χρήστος Σκλαβούνης (Πρόεδρος), Pierre Mariani (μη Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Ζαφειρίου (μη Εκτελεστικό Μέλος), Stephan Wilcke (μη Εκτελεστικό Μέλος), Wouter Devriendt (μη Εκτελεστικό Μέλος), Βασίλης Σπηλιωτόπουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος της ΤτΕ), Αβραάμ Γούναρης (μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών).

Το ασφαλιστήριο είναι μονοετές με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια και ανέρχεται σε 300.000 ευρώ για το πρώτο έτος ασφάλισης, ενώ για κάθε νέο έτος το συμβόλαιο δεν θα υπερβαίνει το ασφάλιστρο του προηγούμενου χρόνου πάνω από 10%. Ως ημερομηνία επιλογής του αναδόχου που θα αναλάβει το έργο έχει οριστεί η 28η Ιουλίου 2014.

Να σημειωθεί ότι οι μεγάλες αντιδράσεις βουλευτών ακόμη και της συμπολίτευσης που απείλησαν να καταψηφίσουν την επίμαχη διάταξη για την ποινική ασυλία που επιφύλασσε σχετικό άρθρο του πολυνομοσχεδίου στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του προσωπικού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οδήγησαν, σε κυβερνητική αναδίπλωση. Με απόφαση του πρωθυπουργού υπήρξε επαναδιατύπωση του άρθρου, που προβλέπει την απόσυρση της ασυλίας για τις ποινικές ευθύνες, όχι όμως και για τις αστικές.

Με τον Ν. 4254/2014 pdf επήλθαν – μεταξύ άλλων- αλλαγές στην παράγραφο 4 του άρθρου 16Γ του Ν. 3864/2010 pdf η οποία πλέον προβλέπει τα εξής: «4. Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και το δημόσιο συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου, όσον αφορά την αστική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και του προσωπικού του Ταμείου, έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου».

Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταμείου. Εφόσον το Γενικό Συμβούλιο έχει σχηματίσει ισχυρή άποψη, ότι οποιοδήποτε μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει εκτελέσει καλόπιστα τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του σκοπού του Ταμείου, τότε το Ταμείο μπορεί να καλύψει τη χρηματική δαπάνη για οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα, στα οποία υποχρεώθηκε το μέλος αυτό λόγω νομικών ενεργειών εναντίον του, και να του καταβάλει τα σχετικά ποσά. Στην περίπτωση που δυνάμει οριστικής απόφασης, το μέλος αυτό καταδικασθεί από αστικό ή ποινικό δικαστήριο κάθε βαθμού, τότε το Ταμείο αναζητεί και λαμβάνει από το μέλος αυτό τις χρηματικές καταβολές της προηγούμενης παραγράφου.

Ο νόμος που ψήφισε – με πολλές αντιδράσεις μάλιστα- η Βουλή, απαλλάσσει ξεκάθαρα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και το προσωπικό του Ταμείου από αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Τα παραπάνω πρόσωπα ωστόσο ευθύνονται σε κάθε περίπτωση έναντι του Ταμείου.

Με το τριετές ασφαλιστήριο που επιδιώκει να συνομολογήσει η διοίκηση του ΤΧΣ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Eνώ ουσιαστικά υπάρχει απαλλαγή όσον αφορά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, το Ταμείο (δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο) πληρώνει την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του ΤΧΣ, για ευθύνη έναντι του ιδίου! Την ίδια στιγμή μάλιστα που ο Ν.4254/2014 ξεκαθαρίζει πως μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και του προσωπικού του Ταμείου δεν απαλλάσσονται από τυχόν ευθύνες τους έναντι του Ταμείου.