ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, είναι ο βασικός μέτοχος των Τραπεζών: EΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA και EUROBANK. Το Ταμείο μέχρι και τον Απρίλιο του 2014 κατέχει τουλάχιστον το 34% του μετοχικού κεφαλαίου κάθε μίας από τις  παραπάνω Τράπεζες. Συστάθηκε από κοινού με συμφωνία της Ελληνικής κυβέρνησης και της “Τρόικας” και σκοπός του είναι η διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας (ανακεφαλαιοποίηση).

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 (Ν. 3864/2010) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ικανότητα να είναι διάδικος, δεν ανήκει στο Δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου όπως ισχύει.

Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του συνόλου του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων από το  Υπουργείο Οικονομικών.

Το συνολικό κεφάλαιο ιδρύσεως του Τ.Χ.Σ. είναι 49,7 ΔΙΣ ΕΥΡΩ τα οποία εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο δηλαδή ο Ελληνικός Λαός για να εξυγιανθεί, όπως υποστηρίζουν, το καταχρεωμένο τραπεζικό κύκλωμα.

Και εδώ γεννάται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί οι κρατικοί θεσμοί επέτρεψαν για τις ιδιωτικές εταιρείες – τράπεζες, να εγγυηθεί / χρεωθεί ο ήδη φορτωμένος με μεγάλο χρέος Ελληνικός Λαός;

Αν μελετήσει κανείς τους νόμους, ενώ παραμυθιάζουν τον Ελληνικό Λαό ότι θεσπίζονται μέτρα για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση του Δημοσίου χρέους και αντί να ιδρυθεί Ελληνικό Ταμείο Οικονομικής Σταθερότητας που θα βοηθούσε την ανάπτυξη της χώρας και θα φρόντιζε να υπάρξει οικονομική σταθερότητα για το Λαό, το «Οικονομικής» αντικαταστάθηκε σκοπίμως και κατά πως φαίνεται κατόπιν σχεδίου, με τη λέξη «χρηματοπιστωτικής» σταθερότητας, που σημαίνει ότι αντί να ενισχυθεί η οικονομία γενικώς (δηλ. ο Λαός) ενισχύθηκαν οι αμαρτωλές διαχειρίσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δηλαδή αντί να προβούν σε ελεγχόμενη πτώχευση των χρεοκοπημένων τραπεζών, τις χρηματοδότησαν και από πάνω και μάλιστα τράπεζες που ευρίσκονταν προ των πυλών της πτωχεύσεως και αντί να ερευνηθεί γιατί κατέρρευσαν, γιατί «έφθασαν» προ της χρεοκοπίας, να ευρεθούν και να αποκαλυφθούν οι ένοχοι για τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει, να παραπεμφθούν για απιστία και δόλια χρεοκοπία και να καταδικασθούν, το βάρος μεταφέρθηκε εξ’ ολοκλήρου στον πολίτη.

Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του ορίζεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2017.


Ποσοστά ΤΧΣ στις Τράπεζες

Το Τ.Χ.Σ. αγόρασε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών των τραπεζών ALPHA BANK-EUROBANK-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και άλλων μικρών. Μέσα όμως σε αυτές υπάρχει η περιουσία των Ελ-λήνων, κατοικίες, χωράφια, οικόπεδα, βιο¬μηχανίες, βιοτεχνίες και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και την περιουσία της ΑΓΡΟΤΙ¬ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που κατέχει πάνω από το 70 % της Ελληνικής Γης, την οποία ΑΓΡΟΤΙΚΗ απορρόφησε η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Δηλαδή συνολική περιουσία πάνω από 800 δις ευρώ αγορασμένη από το Τ.Χ.Σ. με 49,7 δις ευρώ. Προφασιζόμενο την ανάγκη ρευστότητας, το Ιδιωτικό Τ.Χ.Σ. κάνοντας επίσημη προσφορά διάθεσης μετοχών, πουλάει το 2,5% σε ξένο οικονομικό οίκο, με έκπτωση 37% επί της χαμηλότερης τιμής των μετοχών. Άρα για ποια χρηματοπιστωτική σταθερότητα μιλάμε;

Αναλυτικά η συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο των Τραπεζών στις 30.04.2014 έχει ως εξής:

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – 84,38%
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – 67,30%
  • ALPHA BANK – 69,90%
  • EUROBANK – 95,23%

Χρηματοδότηση ΤΧΣ

Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των 49.7 δισεκατομμυρίων (49.700.000.000) ευρώ το οποίο προέρχεται από κεφάλαια που αντλήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του Ν. 3845/2010. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο και ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη του Ταμείου. Το κεφάλαιο του Ταμείου δύναται να αυξηθεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Απαιτήθηκαν 50 δις ευρώ για να αγοραστεί η πλειοψηφία των μετοχών των 4 συστημικών τραπεζών.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΤΧΣ αποτελεί τον πλήρη εμπαιγμό του Ελληνικού Λαού από αυτούς που «μελέτησαν» την πρόταση και εισηγήθηκαν όλες τις διατάξεις του σχετικού νόμου, αυτών που τα συνέταξαν και κυρίως αυτών που τα ψήφισαν οι περισσότεροι εκ των οποίων ούτε καν μπήκαν στο κόπο να τα διαβάσουν.


Ζημιές του ΤΧΣ

Η πώληση – διάθεση των μετοχών των Ελληνικών Τραπεζών έγινε κυρίως (σε ποσοστό 90 %) σε αλλοδαπές εταιρείες (πολλές των οποίων είναι υπεράκτιες (offshore) αγνώστων και εν πολλοίς υπόπτων μετοχικών συμφερόντων, κατά παράβαση του Ν.4261/2014 αρ. 14 και μάλιστα σε τιμές μικρότερες της τιμής κτήσεων τους, ενώ γνώριζαν την διαρκώς εντεινόμενη κακή κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας (Ελληνική Οικονομία δεν είναι μόνον οι Τράπεζες) την διόγκωση του δημοσίου χρέους (το οποίον με τον συνεχή και με αδιαφανείς διαδικασίες δανεισμό με τοκογλυφικούς τόκους συνεχώς μεγαλώνει), την λήψη νέων επώδυνων, δυσβάστακτων απαράδεκτων και εν πολλοίς παρανόμων μέτρων σε βάρος των ανυποψίαστων Ελλήνων που οδηγούνται στη δουλεία και σε κατάσταση που θυμίζει κατοχή, που επιβάλλε¬ται σιγά-σιγά όχι δια της βίας και με τα όπλα, αλλά με την λήψη οικονομικών μέτρων σε βέβαιο πνιγμό και που θα οδηγήσουν μετά βεβαιότητας η εμπράγματη ακίνητη και κινητή περιουσία των Ελλήνων να αλλάξουν χέρια και να περιέλθουν από τα χέρια των Ελλήνων στα χέρια των πάσης φύσεως ξένων κατακτητών!

Από τις πράξεις αυτές, ήδη καταγράφονται ζημιογόνες ενέργειες του Ταμείου που οδήγησαν στην απώλεια 13,6 δις € το 2013. Η ζημία αυτή προέκυψε από τις διαδικασίες εξυγίανσης των μη συστημικών τραπεζών (11,3 δις) και τα warrants (2,3 δις) και που αυτό θα μεταφερθεί ως ζημία στους Κρατικούς ισολογισμούς με τη λήξη του!

Επίσης το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου έγινε πώληση ενός μεγάλου πακέτου μετοχών της EUROBANK με ζημία 37% , που κατείχε το ΤΧΣ, σε αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να ανακοινωθεί η μετοχική σύνθεση της εταιρείας αυτής! Μετά την κίνηση αυτή το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην EUROBANK μειώθηκε στο 35%.

Και οι διοικούντες του Τ.Χ.Σ., αφού αποδέχτηκαν ότι απέτυχε το μέτρο για να αποποιηθούν των ευθυνών τους, «σαν άλλος Πόντιος Πιλάτος» δήλωσαν ότι: «οι αναφερόμενες ζημίες από τα Warrants είναι καθαρά λογιστικές, ίσες με τη χρηματιστηριακή αξία των Warrants»!


Προσφορά εξαγοράς μετοχών από τον Αρτέμη Σώρρα

Στις 15 Μαίου 2014, ο Αρτέμης Σώρρας καταθέτει επίσημη προσφορά-πρόταση στο Τ.Χ.Σ. η οποία κοινοποιήθηκε ως ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ και ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ στον Υπουργό οικονομικών, στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κατέθεσε λοιπόν χρηματικό ποσό διπλάσιο της Χρηματιστηριακής Αξίας της εκάστης μετοχής κατά τις τελευταίες 30 συνεδριάσεις στο ΧΑΑ (πριν τη μεταβίβασή τους) και σε κάθε περίπτωση πρόσφερε κατ’ ελάχιστο χρηματικό ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τη στιγμή της εξαγοράς της, το οποίο είναι το ΔΙΠΛΑΣΙΟ της χαμηλότερης τιμής, από την τιμή ένταξης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δηλαδή 100 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, ζητώντας από το 35 % έως το 100 % των μετοχών των Ελληνικών Τραπεζών, καλύπτοντας επιπλέον και τις τυχών ζημιές του ταμείου.

Δόθηκε αρκετός χρόνος να ελέγξει το ΤΧΣ την πρόταση και να απαντήσει θετικά ή αρνητικά.

Στις 19.06.2014 ξανακαταθέτει την πρόταση, με εξώδικη δήλωση, γιατί μέχρι τότε δεν είχε λάβει καμμία απάντηση.

Κατέθεσε λοιπόν ένα χρεόγραφο 100 δις ευρώ το οποίο καλύπτει στο διπλάσιο το ποσό που έδωσε το ΤΧΣ για να αγοράσει τις μετοχές των τραπεζών. Αυτό μπορεί να καλύψει την ανακεφαλαίωση των τραπεζών αλλά και την εξυγίανση και ανάπτυξή τους.

Με την αποδοχή της προσφοράς η κυβέρνηση θα απεμπλακεί από τα 50 δις € που έδωσε σαν εγγύηση και θα μπορέσει η οικονομία να μπει σε μια άλλη πορεία.

Δόθηκε αρκετός χρόνος να ελέγξει το ΤΧΣ την πρόταση και να απαντήσει θετικά ή αρνητικά.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΘΕΣΜΟ.

Μετά την παρέλευση των 30 ημερών, στις 19/6/2014, ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ κατέθεσε εκ νέου Εξώδικη Δήλωση-Πρόταση στο Τ.Χ.Σ. και στους παρα¬πάνω θεσμούς αλλά και στην ΤΡΟΪΚΑ (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ), ζητώντας να εξετασθεί η πρόταση του και η νομιμότητα της προσφοράς του εντός 5 ημερών, λέγοντας τους ότι η τυχών άπρακτη παρέλευση και της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρηθεί ως απόρριψη του αιτήματος, με τις όποιες συνέπειες αυτό επιφέρει.

Επίσης ενημερώθηκαν με επίσημο εξώδικο στις 19/6/2014, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, η Κα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς γνώση όλων των μελών/Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, προς γνώση όλων των μελών της ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προς γνώση όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς γνώση όλων των μελών της βουλής και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) για την ενημέρωση των Μ.Μ.Ε.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.

Τότε ο Αρτέμης Σώρρας αναγκάζεται να γνωστοποιήσει την προσφορά, με εξώδικη πρόσκληση που έστειλε την 01.07.2014, στα μέλη της τριμερούς επιτροπής (“Τρόικα”) των δανειστών στην Ελλάδα και τους καλεί ως επόπτες του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, της διαφάνειας και της λειτουργίας του ΤΧΣ να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να απαντήσουν σχετικά.

ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΤΡΟΙΚΑ”!!!

ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ! Η ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΔΟΛΟ! ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ: ΤΧΣ, ΤΤΕ, ΕΚΤ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ “ΤΡΟΙΚΑ”.

Το μόνο που κάνανε μόλις λάβανε την πρόταση ήταν να προσπαθήσουν να ασφαλίσουν το προσωπικό του ΤΧΣ έναντι τρίτων ποινικών διώξεων. Άρα κάτι φοβούνται.

Επίσης προτάθηκε ξαφνικά από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, η ενσωμάτωση του Τ.Χ.Σ. με την Τράπεζα της Ελλάδος με την δικαιολογία της μη ορθής λειτουργίας, δίνοντας όμως το δικαίωμα στους πολίτες να υποθέσουν πως κάτι επιθυμούν να αποκρύψουν.

Έπειτα από όλη αυτή την αντιμετώπιση ο Αρτέμης Σώρρας καταθέτει μηνυτήριο αναφορά ως επενδυτής στις 06.08.2014 προς το Τ.Χ.Σ. και την “ΤΡΟΪΚΑ”, με Αρ.Καταθ.: 1664231Β 3864046Β 2014/1849.

Η δικαιοσύνη έχει πια τον λόγο και θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι δικαστές οφείλουν να είναι αμερόληπτοι και να τελούν το δικαστικό τους λειτούργημα σύμφωνα με τον όρκο που έδωσαν και όχι υποκινούμενοι με οικονομικά και κομματικά κριτήρια.

Άπαντες των διοικούντων θα καλεστούν να κριθούν λίαν συντόμως. Οι ενεργούντες από κοινού ως μέλη του ΤΧΣ, οι οποίοι είναι φυσικοί αυτουργοί των κακουργηματικών εγκληματικών πράξεων, της απιστίας και της κατάχρησης οι οποίες επέφεραν τεράστια ζημία στην δημόσια περιουσία (ως καταχραστές του Δημοσίου) ως και της κακουργηματικής εγκληματικής πράξεως της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, (δεν πρέπει να υπάρξει δικαιολογία ότι συστήθηκε με νόμο και συγκροτήθηκε με επιλογή του Υπουργού οικονομικών εφόσον συνεστήθη για να στηρίξει την Ελληνική Οικονομία και αντί αυτού στήριξε τράπεζες και τραπεζικά ιδρύματα χωρίς προηγούμενο έλεγχο για το αν έπρεπε να προβεί σ’ αυτή την στήριξη) και μάλι¬στα εγκληματική οργάνωση από κοινού και με την ηθική αυτουργία εκπροσώπων του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας!!!


Ο ρόλος των ενεργών πολιτών

Ο κάθε πολίτης έχει έννομο συμφέρον απέναντι σε όλες τις πράξεις του ΤΧΣ γιατί είναι εγγυητής δια μέσου του κράτους και δικαιούται να προχωρήσει σε μήνυση.

Επίσης άμεσο έννομο συμφέρον έχουν όλοι οι μικρομέτοχοι των τραπεζών γιατί με την πρόταση του Αρτέμη Σώρρα, οι μετοχές τους θα πάρουν την αξία που έχουν χάσει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορούν να κερδίσουν πίσω τα χρήματα που τους έχουν κλέψει και να υπερασπιστούν με τον τρόπο τους το δημόσιο συμφέρον.

Ο κάθε εισαγγελέας, αφού λάβει την μήνυση από τους πολίτες, υποχρεούται να προχωρήσει στην προανακριτική και να συντάξει έκθεση με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στην μηνυτήριο αναφορά του Αρτέμη Σώρρα αλλά και της μήνυσης των πολιτών.

Αν ο εισαγγελέας δεν το κάνει αυτό, τότε παρανομεί και ο πολίτης μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον του. Η κατηγορία εναντίον των εισαγελλεων θα φτάσει στο επταμελές πειθαρχικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου και εκει τα πράγματα γίνονται σοβαρά και δεν μπορεί να τον αγνοήσουν.

ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΕΣ Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ, ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ, ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ!

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΡΗ ΣΕ ΑΚΡΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ. ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο τρόπο και δικαίωμα την ανάκτηση της Χώρα τους.

Το επόμενο βήμα είναι το δικό μας βήμα.